I.Stratonikeia 15

Type de source : Décret honorifique
Provenance : Panamara
Texte : 
Ψηφίσματι, ἐπὶ θεοῦ Ἀπόλλωνος τὸ δ᾽, μηνὸς Διοσθεῶνος. | [ἔδοξεν Στρατονικέων] τῆς αὐτόχθονος καὶ μητροπόλεως τῆς Καρίας τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ, εἰσηγησαμένου τὴν γνώμην Ἱάσονο[ς | τοῦ - ἐπι]ψηφίσαντος πρυτάνεως Λέοντος τοῦ Φανίου · ἐπεὶ ὁ μέγιστος καὶ ἐπιφανέστατος Ζεὺς Πανάμαρος σώζει τὴν πό|[λιν διὰ παντὸς χρόνου, θέ]λουσι δὲ καὶ οἱ εὐσεβέστατοι καὶ φιλοπάτριδες ἄνδρες [ἱ]ερᾶσθαι αὐτοῦ, Τιβέριός τε Φλα(ουίος) Στρατοκλέους υἱός, Κυρείνα, Μέ|[νανδρος, ἱερατευκὼς τ]ὸ πρῶτον ἐν Ἡραίοις μετὰ τῆς σεμνοτάτης γυναικὸς Φλαουίας Διομήδους θυγατρὸς Λεοντίδος, τοῦ πρώτου γένους καὶ ἀξιώμα|[τος, ἠρχιεράτευκεν ὁ]μοῦ τῶν Σεβαστῶν Aὐτοκρατόρων καὶ ἐστεφανοφόρηκεν τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ μετὰ πολλὰ ἀναλώματα τὰ ἐν τῇ ἀρχιερωσύ|[νῃ κατεσκεύασεν ἐκ τ]ῶν ἰδίων καὶ μέγιστον ἔργον ἄτρειον βαλανείῳ ὃ δέχεται ἀναλώματος οὐκ ὀλίγας μυριάδας · καὶ ταῦτα ἡδέως | [ἐποίησεν ἐμφανίζων] ὅσου μὴν ποιεῖται πρὸς αὐτὸν εὐσέβειαν καὶ θρησκείαν · καὶ πάλιν ἱερατεύει μετὰ τῆς ἀξιολογωτάτης Λεοντί|[δος ἐν τοῖς Ἡραίοις, τ]ὰ τείμια τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβῶς καὶ τὰ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους φιλοτειμότατα ἐκτελῶν ὡς καὶ γυμνασιαρχίαν | [τελεῖν μεγαλοπρεπῶς] εἰς τὰ [Παναμά]ρεια, τιθέντα τὸ ἔλαιον ἑλκυστὸν ἐγ λουτ[ή]ρων, καὶ τοῖς Ἡραίοις ὥσπερ τὸ πρῶτον καὶ νῦν πᾶν τὸ πλῆ|[θος καλεῖν τῶν ἐλευθέρων καὶ] τῶν δούλων ἐπί τε τοῖς ἄλλοις καὶ ἐπὶ διανομῇ ἀργυρίου · ὅ τε δῆμος ἡμῶν βουλόμενος τὰς ἀξίας | [χάριτας ἀποδοῦναι Μενάν]δρῳ καὶ τῇ Λεοντίδι τετείμηκεν αὐτοὺς καὶ δι[ὰ] τοῦδε τοῦ ψηφίσματος, ἐπιβεβόηκέν τε τὸ πλῆθος | [εἰς τιμὴν καὶ σεβασμὸν] τοῦ θεοῦ προγράφεσθαι πᾶσιν τοῖς ἐπιδιδομένο[ι]ς ἐγγράφοις τὸ τοῦ θεοῦ ὄνομα καὶ τὸν ἱερῆ · δεδόχθαι | [τιμᾶσθαι Φλάουιον Μένανδρ]ον καὶ Φλαουίαν Λεοντίδα ταῖς ἐξαιρέτοις τειμαῖς, ἐπί [τε] τῶν χρηματιζομένων πάντων, ὅταν γραφῇ ὁ τοῦ αὐ|[τοῦ ἐνιαυτοῦ στεφανηφόρος, π]ρογράφεσθαι · ἐπὶ ἱερέως δὲ τοῦ ἐπιφανεστάτου θ[εοῦ] Διὸς Παναμάρου τὸ β᾽ Τι. Φλ(αουίου), Στρατοκλέους ὑιοῦ, Κυ(ρίνᾳ), Με|[νάνδρου -- ,] ἐπὶ ἀρχιερέως δὲ Σεβαστῶν Aὐτοκρατόρων κ[αὶ στ]εφανηφόρου θεοῦ Ἀπόλλωνος τὸ δ᾽, καὶ πρὸς τὸ λο[ι|πὸν πᾶσιν ἐγγράφοις ο]ὕτως προχρηματίζειν τὸ τοῦ Διὸς Πα[ναμάρ]ου ὄνομα καὶ τοῦ γενομένου αὐτοῦ ἱερέως κα[ὶ | --- ὁμοί]ως τὸν γενόμενον ἀρχιερῆ, τούτου προ[σήκοντ]ος καὶ τῇ πρὸς τὸν θεὸν εὐσεβείᾳ καὶ τῇ πρὸς τοὺς ἄνδρας προθυμίᾳ.
Traduction : 
Décret voté sous la quatrième (stéphanéphorie) du dieu Apollon, le mois de Diosthéon. Décision du Conseil et du peuple de la cité autochtone de Stratonicée, métropole de Carie, sur une proposition introduite par Iason [fils de -], que le prytane Leon fils de Phanias a mise aux voix. Etant donné que le très grand et très manifeste Zeus Panamaros assure en permanence le salut de la cité, les hommes très pieux et dévoués à leur patrie désirent assurer son culte, et que, pour sa part, Ti. Flavius Menander, fils de Stratoclès, de la tribu Quirina, lorsqu’il était prêtre pour la première fois aux Heraia avec sa respectable épouse Flavia Léontis, fille de Diomedès, descendante d’une famille éminente et très digne, a été en même temps grand-prêtre des Augustes Empereurs et stéphanéphore d’Apollon ; qu’après les nombreuses dépenses effectuées pendant sa grande-prêtrise, il a fait construire à ses frais le grand atrium dans le bain, ce qui ne lui a pas coûté moins de 10 000 (deniers) ; qu’il a fait tout cela très volontiers, manifestant ainsi à quel point il fait preuve de piété et de respect pour les prescriptions cultuelles ; que, de nouveau prêtre pendant les Heraia avec sa très digne épouse Léontis, il accomplit ses devoirs pieusement envers les dieux et généreusement envers les hommes en assurant une gymnasiarchie magnifique pendant les Panamareia, fournissant l’huile puisée dans des bassins, et que, pour les Heraia, maintenant comme la première fois, il invite l’ensemble des hommes libres et des esclaves pour toutes les célébrations et pour une distribution d’argent ; le peuple, voulant accorder à Menandros et Léontis des remerciements dignes (de leurs actes), les a encore honorés par ce décret ; la foule a réclamé à grands cris, pour l’honneur et la piété envers le dieu, d’inscrire sur tous les décrets gravés le nom du dieu et celui de son prêtre ; il a décidé d’honorer Flavius Menander et Flavia Léontis par les honneurs exceptionnels et, pour toutes les délibérations, quand on inscrira le nom du stéphanéphore de l’année, d’inscrire avant : « sous le prêtre de Zeus Panamaros le très épiphane pour la deuxième fois Ti. Flavius Menander, fils de Stratoclès, de la tribu Quirina, et le dieu Apollon étant stéphanéphore et grand-prêtre des Augustes Empereurs pour la quatrième fois ». Et, à l’avenir, dans toutes les inscriptions, de faire précéder les délibérations du nom de Zeus Panamaros, de celui de son prêtre, et de celui du [stéphanéphore] qui est en même temps grand-prêtre, car ceci convient à la piété envers le dieu et au dévouement envers les hommes.
Édition
 Drew-Bear et Schwertfeger, ZPE 36 (1979) p. 198-199 n°2.
Liens : 
Mis à jour le 13/07/2011